Åpen profil

Åpen profil er valget for deg som selv vil bestemme hvordan dine pensjonsmidler skal investeres.

Du kan fritt velge fond fra vår omfattende fondsmeny og sette sammen din investeringsportefølje. Avkastningen på din pensjonssparing gjenspeiles direkte i dine investeringsvalg. I Danica Nettpensjon kan du daglig følge utviklingen på din pensjonssparing og gratis gjøre fondsbytte når du selv vil.

Du kan velge mellom følgende fondstyper: pengemarkeds- og obligasjonsfond, aksjefond eller kombinasjonsfond. Hva du velger avhenger av ditt formål med sparingen og ditt forhold til risiko og avkastning.

1. Pengemarkeds- og obligasjonsfond
Fondene investerer hovedsaklig i rentebærende papirer utstedt eller garantert av stat, kommuner eller større norske industriselskap. Våre globale obligasjonsfond investerer i tillegg i større utenlandske selskaper med varierende kredittrisiko.

  • for deg med sparehorisont på ett til fem år
  • for deg som ønsker stabilitet fremfor meravkastning
  • forventet avkastning på 1-2 % mer enn banksparing

2. Aksjefond
  • for deg med sparehorisont på fem år eller lenger
  • sparemidlene blir godt fordelt i aksjemarkedet
  • forventet avkastning på 4-6 % mer enn banksparing

3. Kombinasjonsfond
  • for deg med sparehorisont på tre år eller mer
  • pengene plasseres i penge-, obligasjons- og aksjemarkedet
  • risikoen anses som lav over tid på grunn av stor spredning i ulike markeder og fond

Fondsmeny
I vår fondsmeny får du muligheten til å velge en rekke fond fra anerkjente og suksessfulle fondsforvaltere. Du kan enkelt finne fond som passer dine ønsker til risiko, avkastning og sparehorisont. Vår omfattende fondsmeny er i tillegg valgt ut med tanke på at både Danica Pensjon og våre kunder enkelt kan sette sammen fondsporteføljer med god risikospredning.

Klikk her for å se vår fondsmeny
 

Åpen profil

Danske Invest Norge Vekst

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.
 
Utfordring ved ytterligere vekst i forvaltningskapitalen
Vi har et aktivt forhold til størrelsen på våre fond. Vi vurderer fortløpende antallet verdipapirer vi investerer i, vårt eierskap i disse og ikke minst hvordan dette kan påvirke verdiutviklingsmulighetene fondet har. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at vi står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom vi ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse.
 
Hva skjer videre?
Styret i Danske Invest Asset Management AS har på bakgrunn av dette bestemt at tegningsgebyrene i fondet skal økes til 2 %, som i sin helhet vil tilfalle fondet. Dette for å begrense større nytegninger, og for å kompensere eksisterende andelseiere for den effekten nytegninger kan få på avkastningen i fondet. 2 % er maksimalt tegningsgebyr i fondet i henhold til dets vedtekter. For de som har en spareavtale i fondet betyr dette at spareavtalen kan fortsette som før, men beløpene som blir investert gjennom spareavtalen vil fra og med 7. februar 2020 bli belastet med tegningsprovisjon på 2 %. Dette er nødvendig og gjøres for å ivareta kravet om likebehandling av andelseierne i fondet. Det gjøres ikke endring i avgiften for å ta penger ut av fondet.
Endringen får ikke betydning for beløp som allerede er investert. 
 
Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema