SRI-politikkens omfang

Produkter omfattet av Danica Pensjons SRI-politikk:
 
 Produkt  Antall kunder (ca)  Pensjonsformue Omfattet av SRI?
Danica Traditionel  535.000  181 mrd.kr. Ja
Danica Balance  40.000  6 mrd.kr Ja
Danica Link 60.000 16 mrd.kr Delvis
SRI-politikken omfatter Danica Traditionel og Danica Balanse


Danica Link

I Danica Link omfattes også fond som er administrert av Danske Invest. Andre fond som inngår i Danica Link omfattes ikke, siden dette er eksternt forvaltede fond som vi fortsatt ønsker å tilby våre kunder. Våre kunder skal ha mulighet til å gjøre seg kjent med det etiske grunnlaget for investeringspolitikken.

En oversikt over de eksternes fondsforvalteres SRI-politikk:

Forvaltere  SRI-politikk
 Carnegie
Carnegie fokuserer generelt ikke mye på SRI i deres investeringsprosess. Carnegies investeringer er primært langsiktige og i det lange løp vil det påvirke en virksomhets resultater ikke å gjøre etiske overveielser. Carnegie samarbeider med det svenske konsulentfirmaet Global Ethical Standards i arbeidet med Carnegies spesialiserte etiske verdipapirfond.
 
Fidelity
Fidelity har en analytisk tilnærming til SRI i form av dyptgående analyser på tvers av bransjer og investeringstemaer. Fidelity arbeider i øyeblikket på å få innarbeidet retningslinjene for SRI som et sentralt element i deres investeringsanalysefunksjon. Fidelity utelukker ikke automatisk en virksomhet fra sitt investeringsunivers hvis virksomheten ikke lever opp til normene for samfunnsmessig ansvarlighet. Fidelity har større tro på aktivt eierskap ved blant annet å inngå en positiv og aktiv dialog med ledelsen av de selskaper det investeres i med det formål å påvirke virksomhetens atferd og holdning til SRI.
 
East Capital
Sett fra et bredt perspektiv fokuserer ikke East Capital på de tradisjonelle prinsipper for SRI. East Capital har allikevel en klar holdning til at de ikke investerer verken direkte eller indirekte i våpen- eller tobakksrelaterte virksomheter. East Capital mener at deres investeringsanalyser vil avdekke eventuelle overtredelser av de retningslinjer de følger.
 
BlackRock
BlackRock har innarbeidet retningslinjer for SRI i sine investeringsbeslutninger. BlackRock har en intern gruppe analytikere som utelukkende tar seg av forhold omkring SRI og som også foretar SRI screening. BlackRock samarbeider også med eksterne tilbydere av SRI tjenester og har skriftlige retningslinjer for SRI. BlackRock er i tett dialog med flere virksomheter i forhold til SRI men har ikke aktivt utelukket en virksomhet med mindre en kunde spesifikt har ytret ønske om det.
 
SKAGEN
Har generelt ikke fokus på SRI. SKAGEN har tro på at deres analysearbeid fanger brudd på SRI prinsipper. SKAGEN har innarbeidet en rekke etiske prinsipper og har tro på at virksomheter som opererer etter samfunnsmessig ansvarlige retningslinjer vil levere bedre avkastning i det lange løp.
 
T. Rowe Price
T. Rowe Price screener ikke i henhold til prinsippene for SRI, men har innarbeidet en rekke kriterier for sine investeringsbeslutninger. Selskapet kan tilpasse sin investeringsprosess til forskjellige kunder. T. Rowe Price kontakter generelt ikke en virksomhet utelukkende omkring SRI, men SRI spørsmål er blant flere emner forvalteren diskuterer med virksomhetene de investerer i.
 
JP Morgan JP Morgan har implementert en SRI-politikk, og har en rekke kriterier som deres investeringsbeslutninger er baseret på. Deres prosess er mer eller mindre baseret på kundenes restriktioner. JP Morgan henvender seg også på eget initiativ til virksomheter for å blant annet å diskutere SRI.

SRI-politikkens omfang

Kontakt
73563200 

Kontakt oss

Ring til oss Skriv til oss Ris, ros og klager
Chat med oss

Finn svaret

Ofte stilte spørsmål Diverse skjema