Livrente LinkLivrente Link

Formuesskattefritaket for individuelle livrenter ble avviklet fra og med inntektsåret 2007. På bakgrunn av dette har Finansdepartementet foretatt endringer i Finansdepartementets skattelovforskrift § 5-41 om individuelle livrenter.
Informasjon om endringen og overgangsregler
Livrente Link - gunstige skattefordeler og fleksibilitet
Livrente Link kombinerer tradisjonell sparing i livsforsikring med moderne fondssparing. Det betyr at skattereglene som gjelder klassiske livrenter også gjelder for Livrente Link.

Skattefrie fondsbytter og utsatt skatt på avkastning i perioden før utbetalingen starter gir deg som investor mer igjen for avkastningen.

Livrente Link er et svært godt egnet spareprodukt for den langsiktige delen av spareporteføljen din. Produktet er også godt egnet for overføring av arv og gaver.

Samle din pensjonssparing
Hvis du har eksisterende livrenter i andre selskap så kan du samle disse i Danica.
Flytting til Danica er gratis.
Les mer om flytting

Livrente LinkLivrente Link

Hvorfor beholde Livrente Link?
 • Fortsatt utsatt skatt på avkastningen
  Livrentemidler er ikke lengre fritatt for formueskatt, men fordelen med utsatt skatt på avkastningen beholdes.

 • Uttak i dag gir 27 % skatt på hele avkastningen
  Dersom du tar ut midlene, vil du få 27 % skatt på opptjent avkastning. Ved å videreføre avtalen, vil du få avkastning på hele beløpet (rentesrente-effekt). Dersom hensikten er å reinvestere pengene, vil du i praksis investere 27 % mindre enn du allerede har i avkastning på livrenten. Dersom du beholder livrenten, utsetter du skatt etter opprinnelig plan, og du får utbetalt livrenten terminvis. Skatten belastes samtidig. Dette er gunstig for deg.

 • Du kan gjøre ulike disposisjoner
  Livrenten er et gunstig produkt i forhold til arveplanlegging hvor du kan begunstige hvem du vil, og dermed unngå arvelovens bestemmelser.

 

 

Livrente Link er svært fleksibel og kan derfor tilfredstille mange ulike behov eller ønsker

Valgfritt utbetalingstidspunkt
Du kan selv bestemme tidspunkt for utbetaling av en Livrente Link. Utbetalingene kan gå til for eksempel nedtrapping av yrkesaktiv innsats, ta et friår fra jobb eller få råd til å realisere en drøm.

Sammenfallende tidspunkt for pensjonering
For par med ulik alder kan man ved hjelp av Livrente besørge at den yngste kan trappe ned samtidig med at den eldste går av med ordinær pensjon/AFP.

Plassering av barnetrygd uten avkastningsskatt i spareperioden
Små beløp som blir planmessig spart og i tillegg forrentes godt gir stor økonomisk hjelp og økonomisk lettere hverdag til unge i etableringsfasen.

Delvis konvertering av formue bundet i egen bolig
Låneopptak sikret i formue, for eksempel egen bolig, helt eller delvis, benyttet til engangsbetalt Livrente med straksutbetaling. Dette gir til dels store økonomiske tilskudd til mange med lav inntekt/pensjon.

Innskudd er garantert ved dødsfall
Dette betyr at etterlatte aldri vil kunne få mindre utbetalt enn opprinnelig innskutt beløp, helt uavhengig av hvordan verdien på innskuddets andeler er.

Skjerming av overformynders behandling av umyndige midler
Giver kan etter eget ønske bestemme i form av gavebrev at større beløp som tilhører barn og ungdom ikke skal forvaltes av overformynder jfr. vergemålsloven.

Kan tilgodese spesielle personer
Du kan selv kanalisere utbetaling av sparemidler til den/de personer du ønsker. Dette kan for eksempel ivareta økonomi hos samboer vis á vis livsarvinger, evt. særkullsbarn.

Kan avbrytes/kjøpes tilbake (gjenkjøpes)
Dette innebærer at egne midler kan disponeres før krav til sparetid/bindingstid er oppfylt. Dersom en situasjon oppstår hvor man må frigjøre midlene er saldoen tilgjengelig for gjenkjøp. Frem til 31.12.2010 er det ingen ekstrabeskatning ved gjenkjøp, men fra og med 1.1.2011 beskattes 12,5 % av gjenkjøpte midler med 27 % i tillegg til eventuell gevinstskatt.

Kan opprettes med en bedrift som forsikringstaker (eier)
Livrenten kan virke som en pensjonsordning for ansatte.

Les mer omLes mer om

Fordeler med sparing i Livrente Link
 • Du velger blant et kvalitetssikret fondsutvalg
 • Ingen inntektsskatt på avkastning i avtaleperioden
 • Kun kapitalskatt (27 %) på avkastning ved utbetaling
 • Gratis fondsbytter
 • Enkel administrasjon av avtalen i din egen nettbank


Last ned faktaark om Livrente Link

Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.