InnskuddspensjonInnskuddspensjon

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd (sparebeløp) til de ansattes alderspensjon. Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen, som fastsettes i samarbeid mellom Danica Pensjon og arbeidsgiver.

Alle bedrifter har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet er en ordning med 2 % sparing av lønn mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp). Forsikringsdekningen innskuddsfritak er også obligatorisk.

Med Danica Innskuddspensjon kan de ansatte selv bestemme hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, ved å foreta egne investeringsvalg.


Innskuddsfritak

Dette er en obligatorisk forsikringsdekning for innskuddspensjon. Ved uførhet på 20 % eller mer, er de ansatte sikret fortsatt innbetaling av årlige innskudd frem til pensjonsalder. Innskuddsfritak utbetales i henhold til fastsatt uføregrad og har en karenstid på 12 måneder.

Dette betyr at den ansatte må ha vært sykemeldt i 12 måneder for at retten til innskuddsfritak skal inntre. Premien på innskuddsfritak avhenger av kjønn og alder, samt uførerisikoen til bedriften.

Det er mulig å velge at innskuddsfritak under utbetaling skal reguleres med opptil 3 % årlig. Med regulering av innskuddsfritaket får ansatte som har blitt ufør innbetalt et innskudd som årlig økes i henhold til reguleringsprosenten.

Last ned produktark om Danicas Innskuddspensjon

Last ned produktark om forsikringsdekninger knyttet til innskuddspensjon

 

Les mer omLes mer om

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens grunnbeløp (G) blir fastsatt av Stortinget 1. mai hvert år.
Det kan forekomme at grunnbeløpet blir justert flere ganger per år.

Folketrygdens grunnbeløp 1.5.2014: 88.370 kr.

Innskuddsplan

Årlig innskudd bestemmes av innskuddsplanen. Innskuddsplanen fastsettes i hovedsak som en prosent av de ansattes lønn, men alternativt som et fast beløp eller som prosent av folketrygdens grunnbeløp (G).

Innskuddsplanens utforming og størrelse kan fastsettes i samarbeid mellom arbeidsgiver og Danica Pensjon, slik at de valgmuligheter man har kan drøftes og innskuddsplanen fastsettes ut fra dette.

Innskuddsplan skal være lik for alle ansatte og fastsettes som prosent av lønn:
Det er valgfritt for bedriften om innskuddet skal regnes fra 0 eller 1G.
Innskuddet skal maksimalt utgjøre 7 % av lønn mellom 0 (1) og 12 G.
I tillegg kan bedriften ha et tillegg på maksimalt 18,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G.
For selvstendig næringsdrivende vil satsene være annerledes.

Gå videreGå videre

Hva blir min pensjon?
Beregn din fremtidige pensjon med vår kalkulator.

Prøv vår pensjonskalkulator