Annen sykdomAnnen sykdom

Annen sykdom gir dekning for varig annen sykdom etter Lov om Folketrygd §12-6.
Dekningen omfatter alle arbeidstakere under 67 år som er fast ansatt hos forsikringstakeren, og som er medlem av norsk folketrygd på det tidspunkt sykdommen inntraff.

Annen sykdom dekker ikke

  • Sykdom som omfattes av Lov om Yrkesskade.
  • Sykdom som skyldes ulykkesskade.
  • Sykdom som følge av misbruk, narkotika, andre berusende midler.

Det kan avtales følgende ytelser

  • Medisinsk invaliditet
  • Ervervsmessig uførhet


Et forsikringstilfelle på medisinsk invaliditet er å anse som inntruffet på det tidspunkt forsikrede har vært minst 15 % medisinsk invalid i en sammenhengende periode på to år som følge av sykdommen, og invaliditeten er bedømt å være varig.

Et forsikringstilfelle på ervervsmessig uførhet er å anse som inntruffet på det tidspunkt forsikrede har vært minst 50 % ervervsufør i en sammenhengende periode på to år som følge av sykdommen, og ervervsuførheten er bedømt å være varig.

 
  • I Danica er vi opptatt av å gjøre forsikring og pensjon enkelt for bedriften og for bedriftens ansatte.
  • Ved å samle bedriftsforsikringene og bedriftspensjonen på ett og samme sted frigis både tid og ressurser. I tillegg får du kun en plass å henvende deg.
  • Ved å fokusere på et fremtidsrettet og bredt produktutvalg har vi løsninger som passer alle bedrifter.
Gå videreGå videre

Sunnhetsmåler
Her kan du måle din helse og få gode råd til hvordan du kan legge år til livet og liv til årene

Mål din helse her