Markedskommentar Markedskommentar

Markedsutvikling  
Til tross for at den økonomiske veksten i store deler av verden har vært svak, har avkastningen på risikable aktiva vært svært god. Både aksjer og høyrente kreditt-obligasjoner har gitt bedre resultater enn vi forventet ved inngangen av året.
 
Starten på en konjunkturoppgang i USA og Europa, samt svært ekspansiv pengepolitikk fra sentralbankene i de store økonomiene er de viktigste årsakene til de kraftige børs-oppgangene i utviklede aksjemarkeder. ”All time high” har blitt nådd i en rekke markeder i løpet av året, og verdensindeksen målt i norske kroner steg med 38,2 % i 2013. Emerging Markets er den regionen med lavest avkastning målt i norske kroner på kun 6 %.
 
Revidert økonomisk vekst i USA for tredje kvartal ble nylig oppjustert til 4,1 %. Samtidig meldes det om en økning i antall sysselsatte og en arbeidsledighet på 7 %. Dette gir tegn om en økonomi i solid bedring. Den amerikanske sentralbanken besluttet i desember å begynne nedtrappingen av sine månedlige obligasjonskjøp. Sentralbanken uttalte også at rentene vil bli holdt på meget lavt nivå lang tid fremover. Både aksjemarkedet og de lange statsrentene steg da disse tiltakene ble offentliggjort.
 
I Europa peker også pilene svakt oppover. De siste nøkkeltall fra industrien viser et nivå på 52,7 indekspoeng som innebærer tiltagende aktivitetsnivå. Den europeiske sentralbanken uttalte at det er mange positive tegn fra flere europeiske land. Blant annet meldte Irland at de nå er ute av resesjon, og står på egne ben uten støttepakker fra IMF/EU.
 
Gjennom siste halvdel av 2013 har mange investorer trukket kapital ut av de fremvoksende markeder. Dette i takt med den amerikanske sentralbankens uttalelser om at økonomien stadig nærmer seg et nivå hvor støttetiltakene bør reduseres. Dette har ført til kraftig fall i valutakursene mot amerikansk dollar, og avkastningen i de brede Emerging Markets indeksene har vært svak. En svekket norsk krone har ført til positiv avkastning for norske investorer i dette markedet i 2013.
 
Den norske kronen har svekket seg kraftig ovenfor EUR (-14,2 %) og USD (-9,2 %), men har styrket seg mod JPY (+10,4 %). Norges Bank har holdt foliorenten uendret på 1,5 % gjennom hele året.
 
 
Utviklingen i Danicas investeringsporteføljer
2013 ble et godt år for de mer risikable aktiva som aksjer og høyrente obligasjoner, som nevnt med unntak aksjer i Emerging Markets. Dette gjenspeiles også i våre investerings-porteføljer. De rene aksjeporteføljer har skapt rundt 30 % avkastning i 2013, og porteføljene med 50 % aksjer og 50 % renteinvesteringer har skapt rundt 17 % avkastning.
 
I tillegg til de omtale aksjemarkeder vil vi spesielt peke på vårt vellykkede fokus på globale kredittobligasjoner som det viktigste bidraget til de gode resultater også i renteporteføljene. Disse obligasjoner har alene skapt 9 % avkastning i 2013.
 
 
 
Markedssyn
Mot slutten av 2013 reduserte vi vår overvekt i norske aksjer til fordel for aksjer i Europa og USA. Nedvektingen betyr ikke at vi er negative til norske aksjer, men at vi ser større potensial i andre markeder i tiden fremover. Det er større usikkerhet omkring norsk økonomi enn på lenge, mye som følge av forventet press på oljeprisen. Samtidig har Oslo Børs beveget seg fra veldig underpriset til å nærme seg en normal verdsettelse.
I tillegg til en overvekt i Europa har vi en overvekt i Emerging Markets. Dette fordi vi i et langsiktig perspektiv forventer dagens verdsettelser til å være billige, og vi tror på et fortsatt vekstpotensial i denne regionen.
 
I våre renteinvesteringer er vi fortsatt negative til renterisiko i den forstand at de allerede lave markedsrentene gir et begrenset potensial for kursgevinster. Sannsynligheten for en økning i markedsrentene er langt større enn videre fall, så vi holder en lav rentefølsomhet i våre porteføljer.

I markedet for kredittobligasjoner har kredittpåslagene falt så mye at vi ikke lenger forventer like høy avkastning som følge av videre fall. Men den løpende rente er langt høyere i disse obligasjoner og med fortsatt lave misligholdsrater fremstår aktivaklassen som langt mer attraktiv enn obligasjoner mot stat-/ eller kommuner. Vi opprettholder derfor en overvekt i globale High Yield obligasjoner.
 
Markedsfakta 2013
  • Oslo Børs hovedindeks steg med 23,6 %.
  • Oljeprisen avsluttet året på 111,6 USD og er svakt opp fra inngangen til året. Gjennom året har oljeprisen svingt mye som følge av store variasjoner i vekstforventningene til verdensøkonomien.
  • Statsrentene steg kraftig gjennom sommeren og ut 3. kvartal, for så å holde seg relativt stabile ut året. De lange rentene har beveget seg mer enn de korte.
  • Kronen har svekket seg 9,2 % mot USD og 14,2 % mot EUR.
  • Verdens aksjemarkeder, målt ved verdensindeksen MSCI World, har steget 38,2 % og det amerikanske aksjemarkedet, målt ved S&P 500, har steget 44,7 %. Emerging Markets har steget svakt med 6 %, mens japanske aksjer har steget 40,4 %. Alle tall er målt i norske kroner.
 
Danica Pensjon, Nordregt. 12, N-7011 Trondheim. Tlf 73 56 32 00, fax 8540 7966, Org.nr: 977465478. Danica Pensjon har tillatelse til å drive livsforsikringsvirksomhet i Norge og er under tilsyn av det norske Finanstilsynet. Copyright ©2008 - Danske Bank Group. Les Vilkår for bruk, Behandling av opplysninger og cookies og Danica Pensjons personvernregler.