Markedskommentar Markedskommentar

 

Markedsutvikli​ng september 2014

Usikkerheten har økt noe gjennom de siste måneder og risikoviljen hos investorene har krympet. Den rådende usikkerhet skyldes tre hoveddrivere:

1) Økt bekymring rundt utviklingen i verdensøkonomien fordi endringstakten både i europeisk og kinesisk økonomi har vært negativ de siste månedene. Selv om det er solid vekst i amerikansk økonomi (ledighetsraten er den laveste på 6 år) ser aktiviteten ellers i verden ut til å avta

2) Styrken i amerikansk økonomi øker forventningen om at den amerikanske sentralbanken vil heve sine styringsrenter i løpet av 2015. FED har ført en nullrentepolitikk siden desember 2008 og en renteheving og høyere markedsrenter kan gi negative implikasjoner til finansmarkedene

3) Fall i råvareprisene tolkes som et signal om lavere økonomisk aktivitet og dermed redusert global etterspørsel.

Etter de siste måneds kurssvingninger har Oslo Børs steget 11 %. Fremvoksende markeder har falt kraftig gjennom september og har så langt i år steget 3,4 %. USA har steget 8,3 %, mens det europeiske markedet er opp 7 % så langt i år (alle tall er i lokal valuta). Usikkerheten også påvirket globale høyrenteobligasjoner negativt den siste måneden, men disse har allikevel steget 3,2 % godt hjulpet av de stadig fallende markedsrenter.

Oljeprisen har falt ned til 96 dollar fatet fra 115 i juli. Amerikansk oljeproduksjon er på sitt høyeste på 28 år samtidig som forventninger om redusert etterspørsel på grunn av lavere økonomisk vekst har ført til et kraftig fall i råvareprisene gjennom kvartalet.

Kronen har svekket seg markant mot USD gjennom det siste kvartalet som følge av forventninger om en sterkere amerikansk økonomi og amerikanske rentehevinger i 2015. USD har styrket seg 6,1 % mot kronen så langt i år. Den europeiske valutaen EUR har svekket seg mot kronen og er rundt 3 % ned mot kronen så langt i år, og hele endringen har forekommet i 3. kvartal.

Utviklingen i Danicas investeringsporteføljer

Våre rene aksjeporteføljer i Danica Valg og Danica Balanse har begge steget mellom 7 % og 8 % så langt i år. Våre mest brukte løsninger som har moderat aksjerisiko har så langt i år steget hhv. 5,4 % og 6,1 %.

Så langt i år er det amerikanske aksjer sammen med aksjer fra fremvoksende markeder som har gitt de største bidrag til våre porteføljer, godt hjulpet av en styrkelse av dollaren.

Innenfor våre renteinvesteringer så har våre norske obligasjoner klart seg meget godt gjennom den siste tidens turbulens og har levert et godt bidrag til porteføljene. Globale høyrenteobligasjoner har hatt en svakere utvikling på grunn av økt kredittpåslag som følge av at den globale usikkerheten har økt.

Klikk her for å se avkastningen p​å våre i​nvesteringsprofiler​​


Markedssyn

Vi mener følgende forhold taler for moderat positiv avkastning fra aksjer de neste 6 månedene:
Veksten i USA ser ut til å være drevet av godt privat forbruk, bedring i boligmarkedet og økt investeringstakt hos bedriftene. Den økonomiske aktiviteten blir dermed ikke umiddelbart negativt påvirket av svakere vekst i Europa og Kina. Vi tror medvindsfaktorer gradvis vil bygge seg opp i europeisk økonomi. Bl.a. har sentralbankens tiltak bidratt til en svekket euro som igjen er positivt for eksportsektoren og for selskaper med omsetning utenfor 
eurosonen. I tillegg tror vi bankene gradvis vil øke utlånsaktiviteten. Kredittveksten har vært negativ 28 måneder på rad og en mindre restriktiv utlånspraksis vil være positivt for investeringsviljen og sysselsettingen.

Kinesiske myndigheter ønsker ikke lenger at kredittintensiv industriaktivitet skal være grunnlaget for opprettholdelse av "tidligere tiders" høye vekstnivåer. De ønsker en mer bærekraftig økonomisk modell med større vekt på privat forbruk. Vi ser positivt på at myndighetene ser ut til å akseptere lavere utlånsaktivitet og økonomiske vekstrater. Boligmarkedet representerer likevel en risikofaktor for stabiliteten i kinesisk økonomi.

Aksjer er ikke høyt verdsatt. Basert på pris/bok-forholdet prises norske og globale aksjer 10-12 % lavere enn historiske gjennomsnittsnivåer.

Pengepolitikken vil fortsette å være stimulerende i lang tid. Dette innebærer fortsatt lave renter (inkl. bankrenter) noe som gir investorene insentiver til å ta risiko for å opprettholde kjøpekraften på pengene.

Lavere råvarepriser trenger ikke utelukkende å varsle svakere vekst i verdensøkonomien. Råvarepriser er en funksjon ikke bare av etterspørsel men også av tilbud. Oljeprisen faller bl.a. fordi den amerikanske produksjonen er på det høyeste nivået på 28 år. Lavere oljepris er i utgangspunktet positivt for verdensøkonomien bl.a. gjennom lavere energikostnader for forbrukere. En beregning anslår at et oljeprisfall på 10 USD/fat gir en direkte global etterspørselsvekst på 0,2-0,3 %.


Markedsfakta 

  • ​Oslo Børs har steget 11 %.
  • Oljeprisen har falt jevnt siden sommeren og et fat nordsjøolje handles ved utgangen av 3. kvartal for 96,5 dollar.
  • Kronen har svekket seg markant mot USD (6,1 %) og britiske pund (3,9 %) de siste måneder. Ovenfor EUR har kronen styrket seg (3,1 %) så langt i år.
  • Verdens aksjemarkeder, målt ved verdensindeksen MSCI World har steget 3,2 %. 
  • Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har steget 8,3 %, mens det europeiske markedet har steget 7,0 %. 
  • Svakest av de store regioner er Japan som har falt 0,7 % så langt i år.