Markedskommentar mai 2014Markedskommentar mai 2014

 

Markedsutvikling  

I mai nedjusterte OECD sine forventninger til den globale økonomiske veksten for 2014. Reviderte nøkkelindikatorer for første kvartal viser at veksten ble noe lavere enn først antatt. Som den eneste av de store regioner ble vekstanslagene for Europa oppjustert. Dette til tross for at faren for deflasjon i regionen er større enn på lenge.
 
Til tross for moderat økonomisk vekst fortsetter aksjemarkedene sin opptur. Både Oslo Børs og den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har flere ”all time high” noteringer i år. Etter en svak start på året har også aksjeavkastningen i fremvoksende markeder kommet sterkt og har siden mars måned hatt bedre avkastning enn de utviklede markeder. Den positive utviklingen i aksjemarkedet skyldes at det er forventinger til ytterligere pengepolitiske lettelser fra den europeiske sentralbanken, nøkkeltall fra den globale økonomien oppfattes å være tilfredsstillende og rentenivået generelt fortsetter å trekke nedover.
 
Norges Bank holdt styringsrenten uendret på 1,5 %. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte at den økonomiske utviklingen har vært som ventet. Sentralbanken ser også for seg at rentene ute vil holdes lave enda lenger da den økonomiske veksten internasjonalt er moderat. Både inflasjonen og lønnsoppgjøret har utviklet seg slik som Norges Bank anslo. Fokuset den siste tiden har vært rettet mot den relativt svake utviklingen i Europa og de mulige tiltak den europeiske sentralbanken kan iverksette. Det er ønske om å øke kredittilgangen til europeisk næringsliv og privathusholdninger, og effekten av de ulike tiltak vil trolig bli ennå lavere renter.
 
 

Utviklingen i Danicas investeringsporteføljer

Våre rene aksjeporteføljer har så langt i år gitt en avkastning på drøye 4 %, mens vår mest brukte investeringsprofil, Danica Valg Moderat, har gitt en avkastning på rundt 3,5 %.
Så langt i år er det aksjer fra Norge og fremvoksende markeder som har gitt de største bidrag til våre porteføljer.
Innenfor renteinvesteringene så fortsetter de globale kredittobligasjoner å levere gode bidrag med en avkastning på 4,75 % så langt i år.
 

 

Markedssyn

Våre porteføljer har en overvekt i europeiske aksjer mens vi har en marginal undervekt i USA.  Vi ser en positiv oppside i marginene i europeisk næringsliv såfremt økonomien fortsetter å forbedres. Amerikanske selskaper  har marginer på ”all time high” nivå, mens dette langt fra er tilfellet i Europa. En fremgang i omsetning drevet av bedre global og europeisk økonomi vil få større betydning for selskapsresultatene i Europa enn i USA.

Vi fastholder en nøytralvekt til norske aksjer, men utelukker ikke en mulig oppvekting på et senere tidspunkt.

Vi har en sterk undervekt i Japanske aksjer og har en langsiktig negativ holdning blant annet på grunn av kombinasjonen mellom demografiske utfordringer og manglende reformer.
Innenfor renteinvesteringene har vi et sterkt fokus på kredittobligasjoner da de ekstremt lave statsrenter ikke gir spesielt mye tilbake til de langsiktige investorer. Rentefølsomheten holdes lav for å redusere negative resultater ved kommende økte markedsrenter.


Markedsfakta 2014